Dusík

dusík dusík

Výskyt

Díky své malé reaktivitě se dusík vyskytuje převážně volný ve vzduchu, kde ho tvoří 78 objemových procent. Je však vázán i v řadě sloučenin, například v solích kyseliny dusičné (NO3-). Dusík je také významný biogenní prvek - je stavebním prvkem bílkovin.

Vlastnosti

Dusík je za normálních podmínek bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který je lehčí než vzduch. Molekulový dusík je velmi málo reaktivní, protože jeho molekuly jsou tvořeny dvěma atomy vzájemně vázanými velice pevnou trojnou vazbou, která je příčinnou jeho malé reaktivity. Je tedy velmi stabilní a štěpí se až za vysokých teplot (asi 4000°C). Díky této vlastnosti se dusík využívá k vytváření inertní atmosféry (viz. oddíl Použití). Naopak atomový dusík je velmi reaktivní. Laboratorní příprava V laboratoři se dusík připravuje tepelným rozkladem dusitanu amonného (NH4NO2). (NH4NO2) -> N2 + 2H2O

Průmyslová výroba

Průmyslově se dusík vyrábí frakční destilací zkapalněného vzduchu.

Použití

Dusík, který se skladuje a převáží stlačený v ocelových lahvích označených zeleným pruhem, se používá především k výrobě amoniaku (NH3), kyseliny dusičné (HNO3) a různých průmyslových hnojiv, například chilský ledek (NaNO3 - dusičnan sodný), dusičnan amonný (NH4NO3), atd. Díky své malé reaktivitě se využívá také k vytváření inertní atmosféry (použití např. při skladování velmi reaktivních alkalických kovů).

Sloučeniny

1. bezkyslíkaté sloučeniny
NH3 - amoniak - bezbarvý a štiplavý plyn, který leptá sliznici
NH4Cl - chlorid amonný (salmiak)
používá se při pájení a v suchých bateriových článcích
(NH4)2SO4 - síran amonný průmyslové hnojivo
NH4NO3 - dusičnan amonný průmyslové hnojivo ledek amonný s vápencem (směs NH4NO3 a CaCO3)
(NH4)2CO3 - uhličitan amonný součást kypřících prášků
amidy - aniont NH2-, např. NaNH2
imidy - aniont NH2-, např. CaNH
nitridy - aniont N3-, např. např. BN
NCl3 - chlorodusík
NI3 - jododusík
HN3 - kyselina azidovodíková
nestálá explozivní kapalina

2. kyslíkaté sloučeniny

a) oxidy

N2O - oxid dusný tzv. "rajský plyn" používaný při operacích k anestezii
NO - oxid dusnatý bezbarvý N2O3 - oxid dusitý
NO2 - oxid dusičitý hnědočervený plyn, který má charakteristický zápach; silně jedovatý

b) kyseliny

HNO2 - kyselina dusitá slabá kyselina
HNO3 - kyselina dusičná silná kyselina; uchovává se v tmavých lahvích, protože se působením světla rozkládá

c) soli kyseliny dusičné (NO3-)

KNO3 - dusičnan draselný (draselný ledek) průmyslové hnojivo
NaNO3 - dusičnan sodný (chilský ledek) průmyslové hnojivo
NH4NO3 - dusičnan amonný (amonný ledek) průmyslové hnojivo