Síra

síra síra

Výskyt

Síra se v přírodě vyskytuje volná i vázaná ve sloučeninách. Volná se vyskytuje v blízkosti sopek a je také obsažena v sopečných plynech (sulfan - H2S, oxid siřičitý - SO2). Nejčastěji se však vyskytuje vázaná ve formě sulfidů a síranů. Síra je také významný biogenní prvek - v organických sloučeninách je obsažena v bílkovinách.

Vlastnosti

Je to pevná a krystalická látka, která má žlutou barvu. Vyskytuje se v několika alotropických modifikací - kosočtverečná síra, která je stálá při laboratorní teplotě, přechází při 95°C na síru jednoklonnou. Obě tyto modifikace vytvářejí cyklické molekuly S8. Vzájemně se liší pouze uspořádáním těchto molekul v krystalové struktuře. Zahříváním jednoklonné síry nad 119°C připravíme tzv. kapalnou síru (hustá, viskózní kapalina), jejímž dalším zahříváním vznikají hnědé páry. Prudkým ochlazením těchto par vzniká sirný květ, který má podobu žlutého prášku. Při prudkém ochlazení kapalné síry dostaneme síru plastickou, která však není stálá a postupně přechází na modifikaci kosočtverečnou. Molekuly plastické síry vytvářejí dlouhé polymerní řetězce, které jsou také příčinnou její plastičnosti. Síra je středně reaktivní látka, která se přímo slučuje téměř se všemi prvky. Má oxidační i redukční účinky:
Fe + S -> FeS (oxidační účinky)
S + 2HNO3 -> H2SO4 + 2NO (redukční účinky)

Použití

Síra se používá převážně k výrobě střelného prachu, zápalek a jako dezinfekční prostředek k tzv. síření sudů (popř. včelích plástů). Dále se využívá například v lékařství ve formě sirných mastí, které se používají proti kožním chorobám. Významné využití síry je také vulkanizace kaučuku a výroba dalších chemických sloučenin (např. kyselina sírová - H2SO4, sirouhlík - CS2, atd.).

Sloučeniny

1. bezkyslíkaté sloučeniny
H2S - sulfan ve větším množství jedovatý plyn, který svým zápachem připomíná zkažená vejce; vzniká při rozkladu bílkovin CS2 - sirouhlík těkavá, jedovatá a zapáchající kapalina; používá se k výrobě hedvábí a celofánu; nepolární rozpouštědlo sulfidy podrobnější informace o konkrétních sulfidech viz. jednotlivé stránky o chemických prvcích

2. kyslíkaté sloučeniny

a) oxidy

SO2 - oxid siřičitý - bezbarvý a jedovatý plyn štiplavého zápachu
SO3 - oxid sírový

b) kyseliny

H2SO3 - kyselina siřičitá H2SO4 - kyselina sírová silná dvojsytná kyselina, která má významné průmyslové využití

c) soli kyseliny siřičité (HSO3-, SO32-)

MIHSO3 - hydrogensiřičitany
M2ISO3 - siřičitany

d) soli kyseliny sírové (HSO4-, SO42-)

MIHSO4 - hydrogensírany
M2ISO4 - sírany (sulfáty)